Vai Kr. Barons šodien būtu skauts?

Paulīna Latsone, Jānis Goldšmits, Agnija Jansone, Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija

Pieraksti no gājiena “Ceļā ar Baronu”.

Vai Kr. Barons šodien būtu skauts? 

2020. gadā Krišjānim Baronam tika atzīmēta 185. jubileja. Daudzi šo izcilo personību iepazina skolā, mācoties par jaunlatviešiem vēstures un literatūras stundās. Kr. Barons kā matemātiķis izveidoja sistēmu, sakārtojot Fr. Brīvzemnieka un citu savāktās latviešu tautasdziesmas. Viņš bija sabiedriski aktīvs cilvēks un skautu un gaidu draugs iepriekšējā gadsimta sākumā.  2020. gada vasarā vairāk nekā 65 sabiedriski aktīvi cilvēki un/vai organizāciju pārstāvji devās pa Kr. Barona dzimtenes apceļošanas takām.  Skauti un gaidas gāja vienu no posmiem – 6.diena, 26.augusts, 116.km – 152.km, Valka (Cimzes muzejs) – Vijciems – Ģenerāļa Kārļa Goppera dzimtas mājas “Maskati” (Trikāta).

Kopīgās idejas un vērtības

Gājiens “Ceļā ar Baronu” ļāva aizdomāties par lielām personībām, kuras mūs pavadīja ceļā. Tie bija cilvēki, kuriem visiem piemita kopīgas īpašības, kuri pastāvīgi pilnveidoja sevi, kuri bija drosmīgi un uzņēmās atbildību citu priekšā, kuri nesavtīgi veltīja savu laiku, lai veidotu vidi un sabiedrību sev apkārt labāku, kuri mīlēja savu zemi un valsti – Latviju. Šīs īpašības par nozīmīgām un vērtīgām uzskata arī skauti un gaidas, cenšoties tās attīstīt savos biedros, veidojot viņus par atbildīgiem un aktīviem pilsoņiem. 

“Pasaules dzīvē ir vajadzīga droša dūša un vīra stiprums. Caur tiem vispirms var cerēt dzīves grūtumus un darbus laimīgi izvest. Caur drošu prātu arī cilvēka garīgā vērtība un labi tikumi aug un pieņemas” / K.Barons

Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas (LSGCO) misija ir, iesaistot bērnus un jauniešus neformālās izglītības procesā, veidot vērtību sistēmu, kas balstīta uz skautu un gaidu likumiem un solījumu. Skautu un gaidu solījums un likumi veido vērtību pamatu. Solījums ir personīga apņemšanās darīt labāko, lai dzīvotu pēc skautu un gaidu vērtībām, kā arī likumu ievērošana ikdienā piedāvā praktisku veidu, kā jauniešiem izprast skautu un gaidu vērtības. Domāju, ka Barona minētā “drošā dūša” ietver vairākus skautu un gaidu likumus, piemēram, – skauti un gaidas ir – patiesi, pašaizliedzīgi un palīdzīgi, moži grūtībās. Protams, ne visās dzīves situācijās tos labi izdodas ievērot, tomēr likumi palīdz būt un kļūt labākam, kā min arī Barons – dzīves grūtumus un darbus laimīgi izvest, kā arī nostiprināt savas vērtības un tikumus. 

“Latvietis, — kas no visas sirds mīlē latviešu valodu un tautu, rūpēdamies par tās labklājību, kur un kā to spēj.“ /K.Barons

Skauti un gaidas savā solījumā solās būt uzticīgi Latvijai Šī uzticība izpaužas vadītāju brīvprātīgajā darbā un skautu un gaidu labajos darbos. Skautu un gaidu vadītāji darbojas brīvprātīgi un uzņemas atbildīgu lomu darbā ar bērniem un jauniešiem. Tie ir pieaugušie, kuri savu brīvo laiku pavada, ieguldot vērtīgu darbu Latvijas bērnos un jauniešos šodien un nākotnē. Skauti un gaidas ir aktīvi pilsoņi un iesaistās pilsoniskās aktivitātēs un sabiedrības attīstībā, veicot labos darbus savās kopienās un ar savu darbību cenšas nest skautu un gaidu vērtības sabiedrībā, tā veidojot Latviju un pasauli labāku.

“Atļaujat bērniem nevainīgu brīvību, tos prātīgāk uzraudzīšanā turēdami, pieskubinot un uzmudinot tos vājus un bailīgus, saturat tos pārliekus, un jūs redzēsiet, ka pēc katra pārvarēta grūtuma viņa drošība augs un jaunus grūtumus pareizi novērsīs. Bērnam nav jābēg no grūtumiem, ko tas labāk var pārspēt” /K.Barons

Kā vēl viens būtisks elements skautu un gaidu darbības pamatā ir personiskā izaugsme, kura palīdz katram skautam un gaidai apzināti un aktīvi iesaistīties savā attīstībā. Tā dod iespēju bērniem un jauniešiem attīstīties individuāli – katram savā ātrumā un veidā, lai gūtu pārliecību par sevi un apzinātos sasniegto izaugsmi. Jauniešus izaugsmē atbalsta vadītāji, nodrošinot jēgpilnas aktivitātes, kuras palīdz attīstīties gan individuāli, gan grupā. Vadītāji rada drošu vidi, kurā bērniem un jauniešiem ir iespēja darboties un izzināt, tādējādi palīdzot skautiem un gaidām sasniegt to, ko viņi ir uzņēmušies, attīstot pārliecību par saviem spēkiem, izzinot savas robežas un saskatot virzību uz nākošajiem dzīves mērķiem un izaicinājumiem. 

Sabiedriskā labuma darbība

Pēc gandrīz vientulībā pavadītajiem kara gadiem, 1919. gada vasarā Krišjānis Barons no Vecmīlgrāvja pārcēlās dzīvot uz Rīgas centru. Bermontiādes laikā, nostaigādams lielus attālumus, apciemojot latviešu karavīrus Daugavmalā un runājot ar uz ielas satiktiem cilvēkiem, Dainu tēvs atkal izjuta lielu latviešu tautas mīlestību. Jau pirms kara Dainu tēvs sabiedrībā bija iemantojis lielu cieņu, kārtojot tautasdziesmas bija iestājies par latviešu nacionālo pašapziņu. Tagad šī pašapziņa bija jānostiprina ar ieročiem. Parādoties sabiedrībā, katrs gribēja atrasties Dainu tēva tuvumā, tāpēc viņš kļuva par goda biedru daudzās biedrībās un organizācijās.

1920. gadā ar lielu vērienu atsevišķie skautu pulciņi sāka apvienošanās darbu un izveidoja Latvijas Skautu organizāciju. Tie bija skauti, kas darbību Latvijā bija uzsākuši jau 1917. gadā, atrodoties zem Krievijas Impērijas skautu organizācijas, bet kara un juku laikos tiem neizdevās izveidot pašiem savu organizāciju. Paralēli pie Latvijas Jaunatnes savienības bija izveidojusies skautu nodaļa, jo Jaunatnes Savienība gribēja sevī apvienot visas latviešu jaunatnes organizācijas. Pie tās 1921. gadā sāka veidoties arī pirmās gaidu nodaļas. 1921. gada 19. jūnijā, Esplanādē notika Latvju Jaunatnes savienības skautu nodaļas un pirmo gaidu svinīgais solījums. Klāt bija arī Latvijas Skautu organizācijas pārstāvji un sirmais Dainu tēvs, kurš bija neviltoti priecīgs redzēt latvju jaunatni, kas tiecas uz jaunās valsts ideāliem. Kr. Barons kļuva par Latvju Jaunatnes savienības goda biedru un atbalstīja skautu organizācijas darbību Latvijā, iestājās par darba ar jaunatni attīstību 20.gs. sākumā. Pēc Dr. Jankovska ierosinājuma abas organizācijas apvienoja kopējā – Latvijas Skautu centrālajā organizācijā.

Mūža nogalē Dainu tēvs atkal bija kļuvis jauns, viņš dienas pavadīja jaunu cilvēku sabiedrībā. Cik vien bija iespējams, katru gadu kā īpašs viesis apmeklēja Jaunatnes svētkus. Skauti Barona veidoto latviešu nacionālo pašapziņu turpināja piekopt arī pēc viņa nāves un 20to gadu beigās kļuva par vienu no latviskākajām jaunatnes organizācijām. 

Mantojums

Caur šiem Barona citātiem un īsu skautu un gaidu darbības raksturojumu tika meklēts un atrasts kopīgais, tā parādot, ka līdzīgas lietas par būtiskām uzskatīja gan Kr. Barons, gan skauti un gaidas. Tas, ka Kr. Barons bija skautu un gaidu atbalstītājs un labvēlis, ir skaidrs pierādījums, ka viņš redzēja skautus un gaidas kā vērtīgu organizāciju, kurā jauniešiem pilnveidoties.

Krišjāņa Barona pilsoniskais aktīvisms, atbalstot gan darbu ar jaunatni, gan dažādu iniciatīvu un kopienu attīstību, kā arī pasaules ideju ienešana Latvijā un vienlaikus latviešu kultūras kopšana, viņa vēlme izzināt un nebaidīties darīt lietas, sasaucas arī ar skautu un gaidu kustības ideju un attīstību šodien! 

Krišjānis arī 21. gadsimtā būtu izcils skauts! 

—-

Raksts “Vai Kr. Barons šodien būtu skauts?” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un skautu un gaidu brīvprātīgo darbu. Par šī raksta saturu atbild biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”.  

Daļa no raksta publicēta e-grāmatā: https://www.ziedonamuzejs.lv/lv/muzejs/projekti/cela-ar-baronu/musdienu-baronu-cels-digitala-gramata-tuvie 

Skautu un gaidu “ceļš ar Baronu” ir iemūžināts dokumentālās filmas “Ceļā ar Baronu”, 2. sērījā, tā skatama https://tv3play.skaties.lv/cela-ar-baronu-11453855

Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija pateicas Imanta Ziedoņa muzejam par Kr. Barona mantojuma atspoguļojumu 21. gadsima krāsās. Paldies, ka uzaicinājāt skautu un gaidas iejusties Kr. Barona tēlā un būt vienam no 65 mūsdienu Baroniem. Paldies ģen. K. Goppera dzimtās mājas “Maskati” saimniecēm par sirdssiltumu un viesmīlību uzņēmot mūsdienu Baronus savā ceļā!

Foto: Andris Zariņš


Comments are closed.