Skauti un gaidas vienojas par sadarbību ar Jūrmalas ostas pārvaldi.

Pēc vairāku gadu sarunu procesa biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” (turpmāk – Biedrība) un Jūrmalas ostas pārvalde 2019. gada 20. decembrī, parakstīja vienošanos par sadarbību Jūrmalas pašvaldības teritorijas izmantošanā.
Jau sākot ar 1994. gadu Biedrībai ir bijušas dažādas vienošanās ar Jūrmalas pašvaldību par teritorijas Jūrmalā, Tīklu ielā 17, pie Lielupes ietekas jūrā, izmantošanu jūras skautu un gaidu darbībai. Ņemot vērā, ka 2016. gada martā tika vienpusēji uzteikts līgums, no 2016. līdz 2019. gadam skauti un gaidas, Jūrmalas pašvaldība un Jūrmalas ostas pārvalde veica daudzas pārrunas un centās rast optimālu risinājumu turpmākai sadarbībai.
20. decembrī abas iesaistītās puses noslēdza vienošanos uz pieciem gadiem par teritorijas bezmaksas izmantošanu skautu un gaidu nodarbību norisei, tai skaitā aktivitātēm uz ūdens, ko ikdienā turpinās izmantot Jūrmalas 3. jūras skautu un gaidu vienība. Vienībā šobrīd darbojas vairāk nekā 40 biedri, pārsvarā bērni un jaunieši, kuri, paralēli skautu un gaidu programmai, apgūst arī burāšanas prasmes. Vienību vada brīvprātīgie skautu un gaidu vadītāji.
Latvijas skautu un gaidu organizācija pateicas zvērinātu advokātu birojam “Eversheds Sutherland Bitāns” un personīgi zvērinātam advokātam Mārim Vainovskim par pro-bono atbalstu biedrībai juridiskajās konsultācijās un pārrunu vešanā ar Jūrmalas domi un Jūrmalas ostas pārvaldi trīs gadu periodā. Iestāšanās par tiesiskumu un tiesību aktu pamatotu piemērošanu sabiedrības labā ir būtiska demokrātijas sastāvdaļa.
Paldies arī visiem brīvprātīgajiem skautu un gaidu vadītajiem, kas savu pilsonisko aktīvismu praktizē ne tikai ik nedēļu vadot bērnu un jauniešu nodarbības, bet arī atrodot laiku iestāties pret netaisnībām.
Organizācija cer uz veiksmīgu sadarbību ar Jūrmalas ostas pārvaldi un Jūrmalas pilsētas domi arī nākamajā dekādē!

Comments are closed.