Misija, vīzija, vērtības/ likumi

MISIJA

Latvijas Skautu un Gaidu centrālās organizācijas (LSGCO) misija ir, iesaistot bērnus un jauniešus neformālās izglītības procesā, veidot vērtību sistēmu, kas balstīta skautu un gaidu likumos un solījumā. Aktīvi darbojoties sabiedrības labā, dot iespēju gūt personisko piepildījumu un veidot pasauli labāku.

VĪZIJA

2028. gadā LSGCO ir lielākā bērnu un jauniešu nevalstiskā organizācija Latvijā un vadošā Baltijā ar aktīvu biedru kopienu, kas, sākot ar sevi, iestājas par labākas Latvijas un pasaules veidošanu

STRATĒĢIJA LSGCO2028

VĒRTĪBAS

Daba un āra dzīve | Sadarbība  | Atbildība un cieņa  |  Ilgtspējība | Droša vide

Solījums SKAUTU SOLĪJUMS

Modrībā par savu godu, apņemos visiem spēkiem censties: būt uzticīgs Dievam un Latvijai, palīdzēt tuvākajiem katrā brīdī un pildīt skautu likumus.

GAIDU SOLĪJUMS

Ar goda vārdu solos visiem spēkiem censties: būt uzticīga Dievam un Latvijai, palīdzēt tuvākajiem katrā brīdī un pildīt gaidu likumus.

Skauti un gaidas, kas devuši solījumu kļūst par pilntiesīgiem skautiem un gaidām, cenšas pildīt doto solījumu, cik labi vien spēj.

• Uzticība Dievam: skauti un gaidas mācās paļauties uz Dievu kā augstāku spēku, kam ticot cilvēks sevi apzināti veido “labāku domās, vārdos un darbos”. Skauti un gaidas ir dažādu ticību pārstāvji un īpaši netiek dalīti un šķiroti.

• Uzticība Latvijai: skauti un gaidas darbojas, lai izaugtu par krietniem, derīgiem un aktīviem Latvijas pilsoņiem, un jau kopš mazskautu un guntiņu vecuma stiprina Latviju ar saviem labajiem darbiem.

• Palīdzība tuvākajiem katrā brīdī: skauti un gaidas aktīvi rīkojas, neesot vienaldzīgi pret līdzcilvēkiem, sabiedrību un apkārtējo vidi, kā arī katru dienu cenšas paveikt vismaz vienu labo darbu.

• Pildīt likumus: skauti un gaidas savus likumus cenšas pieņemt par savas dzīves vadlīnijām, mācoties tos izprast un praktizēt ik dienu.

Likumi

1. Skauts un gaida ir patiess/-a Ja skauts un gaida ko apliecina, tad uz viņu var paļauties, ka tas tā tiešām ir.

2. Skauts un gaida ir uzticīgs/-a Tēvijai Skauts un gaida visiem spēkiem sekmē savas valsts un tās iedzīvotāju labklājību.

3. Skauts un gaida ir pašaizliedzīgs/-a un palīdzīgs/-a Skauts un gaida katru dienu cenšas izdarīt kādu labo darbu un ir gatavs/-a atteikties no savām ērtībām un priekiem, lai palīdzētu citiem.

4. Skauts un gaida ir draudzīgs/-a un iecietīgs/-a Skauts un gaida nenoniecina nevienu cilvēku, bet cenšas viņā saskatīt labo. Viņš/-a ir iecietīgs/-a un saprotošs/-a pret citādi domājošiem. Skauts un gaida cenšas būt draudzīgs/-a.

5. Skauts un gaida ir pieklājīgs/-a Skauts un gaida izturas pret citiem tā, kā vēlas citus izturamies pret sevi. Viņš/-a ir kārtīgs/-a un pieklājīgs/-a savā valodā, izskatā un rīcībā.

6. Skauts un gaida ir dabas draugs Skauts un gaida saudzē visu dzīvo radību un vidi sev apkārt, cenšas ievērot “neatstāj pēdas” principus un dzīvot videi draudzīgi.

7. Skauts un gaida ir paklausīgs/-a Skauts un gaida ciena savus vecākus un vadītājus, ņem vērā un paklausa viņu padomiem un norādījumiem.

8. Skauts un gaida ir možs/-a grūtībās Skauts un gaida nesūdzas par grūtībām, bet pilda savus pienākumus pēc labākās sirdsapziņas.

9. Skauts un gaida ir darbīgs un taupīgs Skauts un gaida apzinās, ka ir jāiegulda darbs, lai tiktu pie vēlamā rezultāta, kā arī to, ka nedrīkst būt izšķērdīgs/-a.

10. Skauts un gaida ir tīrs/-a domās, vārdos un darbos Skauts un gaida cenšas vienmēr būt labāks/-a savā uzvedībā, savā domāšanā un savos izteicienos. Viņš/-a cīnās pret kārdinājumiem un rupjībām.