Darbības pakāpes

LSGCO darbības pakāpes

Visas darbības pakāpes darbojas pēc kopu sistēmas – mazās grupās pa 5 līdz 8 cilvēkiem. Katram kopam ir kopnieks no pašu vidus, kurš uzņemas atbildību un organizē kopa darbību. Kopu nosaukumus izvēlas pēc Latvijā augošu koku, puķu un mītošu dzīvnieku, putnu nosaukumiem, kā arī ievērojamu personu vārdiem (roveru un lielgaidu pakāpē).

MAZSKAUTI UN GUNTIŅAS

Mazskauti un guntiņas (7–11 gadi) piedalās dažādās aizraujošās un izaicinošās aktivitātēs. Nodarbībās tiek izmantota spēļu un āra dzīves metode. Mazskauti un guntiņas savos piedzīvojumos un aktivitātēs cenšas visu izdarīt pēc iespējas labāk, kā viņi solās savā solījumā: „Centīšos visiem spēkiem!”

SKAUTI UN GAIDAS

Skauti un gaidas (12–14 gadi) jautrās un saistošās aktivitātēs apgūst vērtīgās līderības prasmes un kļūst pārliecinātāki par sevi. Skauti un gaidas izbauda āra dzīves aktivitātes, sadarbojas cits ar citu, veicina vietējās kopienas attīstību, kā arī apgūst dažādas noderīgas prasmes.

DIŽSKAUTI UN DIŽGAIDAS

Dižskauti un dižgaidas (15–17 gadi) iesaistās aizraujošās, pieredzi bagātinošās aktivitātēs, kas saistītas ar reālo pasauli. Šie jaunieši pievērš īpašu uzmanību pilnvērtīga un aktīva dzīvesveida īstenošanai, apgūst zināšanas un prasmes, kas noderēs viņu izvēlētajā karjerā, un piedalās izaicinošās āra dzīves aktivitātēs. Dižskauti un dižgaidas var attīstīt savas līdera prasmes, palīdzot vadīt jaunāko pakāpju aktivitātes.

ROVERI UN LIELGAIDAS

Roveri un lielgaidas (18–22 gadi) piedalās visdažādākajās aktivitātēs, kas ir pašu organizētas, saņemot nepieciešamo atbalstu no vadītāja. Šie jaunieši nebaidās izaicinājuma un dodas garās ekspedīcijās, veic ievērojamus labos darbus un uzņemas dažādas atbildības nometnēs un pasākumos. Roveri un lielgaidas aizvien vairāk un biežāk iesaistās nodarbību un pasākumu vadīšanā un koordinēšanā, palīdzot vadītājiem un gūstot vērtīgu vadīšanas un organizēšanas pieredzi, kas noderēs viņu tālākajās dzīves gaitās.

VADĪTĀJU VIETNIEKI

Vadītāju vietnieki (no 18 gadu vecuma) nav atsevišķa darbības pakāpe ar programmu, bet amata pakāpe, ko var piešķirt pilngadīgajiem dalībniekiem, kas iesaistās vienības darba organizēšanā un vadīšanā, kā arī ir piedalījušies vadītāju vietnieku kursos.

VADĪTĀJI

Skautu un gaidu vadītāji (no 18 gadu vecuma) ir tie, kuri vada un organizē darbu vienībās vai organizācijā. Lai kļūtu par vadītāju ir jābeidz vadītāju sagatavošanas kursi, jāapliecina vēlme kļūt par vadītāju un jādod solījums, kurā jāapņemas celt skautismu un gaidismu domās, vārdos un darbos.

VIEDBIEDRI

Pieaugušie (no 23 gadu vecuma) organizācijas biedri, kuri ir beiguši savas aktīvās darbības gaitas kā dalībnieki, ikdienā nevada nodarbības un neiesaistās savu vienību organizēšanā, taču vēlas dot savu ieguldījumu organizācijas attīstībā, atbalstot to, kā vēlas un prot. Viedbiedri kā pieredzējuši skauti un gaidas, kā arī savu jomu profesionāļi ir vērtīgs atbalsta resurss organizācijas darbībā.