Darbības metodes

Skautu un gaidu metode –Skautu un gaidu metode ir skautu un gaidu programmas daļa, kas sastāv no 8 elementiem, kurus visus izmantojot, tiek realizēta pilnvērtīga, droša, aktīva un aizraujoša mācīšanās vide. 

Solījums un likumi 

Skautu un gaidu solījums un likumi veido vērtību pamatu. Solījums ir katra personīga apņemšanās darīt labāko, lai dzīvotu pēc skautu un gaidu vērtībām. 

Daba

Daba ir vide, kurā skauti un gaidas pavada daudz laika, jo darbošanās dabā aicina skautus un gaidas novērtēt pasauli, kas ir viņiem apkārt. Daba ir būtisks elements, kas palīdz saprast un attīstīt katra lomu sabiedrībā, izzināt garīgumu, apzināties un aizsargāt vidi un pilnveidot savu raksturu. 

Mācīties darot

“Mācīties darot” ir jaunu prasmju un iemaņu mācīšanās un apgūšana caur darbošanos un pieredzes gūšanu, nevis teoriju, veicinot interesi izzināt, tā gūstot jaunas zināšanas, prasmes un attieksmes. Šādi skauti un gaidas mācās sadarboties komandā un uzņemties vadību.

Darbošanās kopos/komandās

Nelielu grupu jeb kopu sistēma ir pamatorganizēšanās struktūra katrā darbības pakāpē. Katra grupa atbilstoši savām spējām organizē savu darbību – sadala atbildības, pieņem lēmumus, plāno, īsteno un izvērtē savas aktivitātes. 

Simboli

Skautiem un gaidām simboli ir zināmu elementu kopums – zīmes, žesti, devīzes, zīmotnes, stāsti, tēli, atribūtika, kuri veido piederību kustībai un konkrētajai darbības pakāpei. Simboli ļauj labāk izprast skautisma un gaidisma vērtības un tradīcijas, attīsta iztēli, piedzīvojumu kāri, radošumu un atjautību, kā arī veicina grupas vienotību. 

Personīgā izaugsme

Personīgā izaugsme palīdz katram skautam un gaidai apzināti un aktīvi iesaistīties savā attīstībā. Tā dod iespēju bērniem un jauniešiem attīstīties individuāli – katram savā ātrumā un veidā, lai gūtu pārliecību par sevi un apzinātos sasniegto izaugsmi. 

Vadītāju (pieaugušo) atbalsts

Skautus un gaidas atbalsta vadītāji, nodrošinot jēgpilnas aktivitātes, kuras palīdz attīstīties gan individuāli, gan grupā. Vadītāji rada drošu vidi, kurā bērniem un jauniešiem ir iespēja darboties un izzināt, tā palīdzot skautiem un gaidām sasniegt to, ko viņi ir uzņēmušies un attīstīt pārliecību par saviem spēkiem, izzinot savas robežas, saskatot virzību uz nākamajiem mērķiem un izaicinājumiem.

Kopienas iesaistīšana

Skauti un gaidas ir aktīvi savās kopienās. Viņi iesaista savās aktivitātēs ne tikai skautus un gaidas, bet arī citus kopienas locekļus, kā arī iesaistās citu rīkotos pasākumos un akcijās, tā nesot skautu un gaidu vērtības plašāk sabiedrībā. 

4 elementu izmantošana visās aktivitātēs:

  • Jauniešu vadītas aktivitātes (līderība, līdzdalība)
  • Plāno – Dari – Izvērtē
  • Piedzīvojums
  • 6 attīstības jomas – Sociālā, fiziskā, intelektuālā, rakstura, emocionālā, garīgā