Aicinām uz konferenci “Kas ir jauniešu vērtību formula?”

Jauniesu vertibu formula_instagramLatvijas skauti un gaidas un Latvijas Mazpulki – Latvian 4H aicina Jūs uz konferenci “Kas ir jauniešu vērtību formula?”
Konferences mērķis ir veicināt sabiedrisko debati par jauniešu vērtībām un vidi, kurā tie aug, aktualizēt Latvijas konstitucionālās vērtības un stiprināt jaunatnes organizāciju lomu mūsdienu Latvijas sabiedrībā.

Vieta un laiks: 8.decembris, plkst.11:00-15:00. Latvijas Nacionālā Bibliotēka, Rīga, Mūksalas iela 3
Mērķauditorija: dažādu sektoru pārstāvoša – jaunieši, NVO, valsts iestāžu, biznesa sektora un mediju pārstāvji, politisko partiju pārstāvji
Pasākuma programma: 
10:30 Ierašanās. Rīta tēja
11:00 Atklāšana
11:10 1.daļa – prezentācijas un stāsti
“Vērtības. Ko saka satversme? Kā mēs to praktizējam?”, Valdis Zatlers, Latvijas ex-prezidents
Informācija. Kādā informācijas telpā mēs dzīvojam?” , ģlt. Raimods Graube, fonda “Namejs” vadītājs
“Vide. Kādā vidē aug jaunieši?” , (tiks precizēts)
“Jaunatnes NVO: Kādu pievienoto vērtību tās dod sabiedrībai?”, dr. Žoao Armando Gonsalves, Pasaules Skautu kustības orgnaizācija, Pasaules skautu komitejas priekšsēdētajs (2014-2017)

13:00 -13:30 Pauze. Pusdienu maizītes
13:30 2. daļa – diskusijas un darbs grupās. “Kāda Tava pieredze? Kāda ir Tava (jauniešu) vērtību formula?” 
“Latvijas Skautu, gaidu un mazpulku pieredze.”, Agnija Jansone, Latvijas Skautu un gaidu organizācijas vadītāja un Randa Ķeņģe, Latvijas Mazpulku vadītāja
Dalies savā un uzzini citu pieredzi! Diskusiju laikā radi savu vērtību formulu!
14:45 Pasākuma noslēgums
15:00 Neformālas sarunas. Pēcpusdienas tēja
Priecāsimies par Jūsu līdzdalību!
Pieteikšanās konferencei līdz 4.decembrim, aizpildot pieteikuma anketuhttp://ej.uz/vertibuFormula
Pasākums līdzfinansēts no Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma.

Pasākuma lapa vietnē Facebook


ENG
Latvian Scout and Guide Organization and Latvian 4H clue are organizing the conference “What is the formula for youth values?”!
The goal of the event is to encourage public debate about values of young people and the environment where they grow up, to emphasize values which are stated in the Latvian Constitution and to strengthen the role of youth organizations in Latvia.
Time and place: 8/12/2017, 11:00 am – 3:00 pm, at Latvian National Library, 3 Mūkusalas street, Riga
Target audience: cross-sectoral – young people, NGOs, representatives from state, business and media, representatives of political parties (and embassies?)
Program:
10:30 Arrivals. Morning tea
11:00 Opening of the Conference
11:10 Part 1 – presentations and stories
• “Values. What does the Latvian constitution say? How do we apply it?”, med. dr. Valdis Zatlers, former President of Latvia, Honorary president of Latvian Scouts and Guides (2007-2011)
• “Information. In what kind of information space are we living? ”, Lt. Gen. Raimods Graube, Head of foundation “Namejs” (former Chief of National Armed Forces)
• “Environment. In what conditions do the youth grow up?”, (TBC)
• “Non-governmental youth organizations: What value do they bring to the society?” dr. João Armando Gonçalves, World Organization of Scout movement, former Chairman

13:00 –- 13:30 Break (snacks and beverages will be served)
13:30 Part 2 – Discussions and group work
“What is your experience? What is your formula of (youth) values?
14:45 Conclusion of the event
15:00 – 15:30 Networking. Afternoon tea
Please apply to the conference by December 4th, via application form http://ej.uz/vertibuFormula

The Events page in Facebook

Comments are closed.