2023

“Skautu un gaidu jauniešu māja 2023”

Realizācijas laiks:   26.04.2023.-09.12.2023. 

Finansētājs: Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departments, līdzfinansējumas Rīgas valstspilsētas pašvaldībai nozīmīgu darba ar jaunatni pasākumu norisei

Finansējuma apjoms: EUR 12 000.00

Mērķis: Nodrošināt skautu un gaidu māju kā drošu biedrošanās vietu bērniem un jauniešiem, nodrošināt vietu neformālās izglītības aktivitātēm

Statuss: aktīvs

Notikušās aktivitātes:

Visa projekta laikā:

 • Tematiskās nodarbības – reizi nedēļā, dažādas meistarklases mācību gada ietvarā.
 • Skautu un gaidu vienību aktivitātes – pēc vienību iniciatīvām. Gan iknedēļas skautu un gaidu nodarbības, gan vienību pasākumu un iniciatīvu plānošana un realizēšana.
 • Neformālās izglītības aktivitātes – gan skautu/gaidu vienību, gan citu organizāciju, gan brīvprātīgo – vismaz 2 reizes mēnesī, tematiskās apmācības jauniešiem par vides un citām tēmām, iniciatīvu grupu tikšanās – darba grupu tikšanās, Rīgas skautu un gaidu vienību ideju attīstību tikšanās. 
 • Atvērtā tipa pārgājieni reizi mēnesī. 

“Skautu un gaidu darbība Rīgā 2023”

Realizācijas laiks: 01.05.2023.-09.12.2023.

Finansētājs: Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departments, līdzfinansējumas Rīgas valstspilsētas pašvaldībai nozīmīgu darba ar jaunatni pasākumu norisei

Finansējuma apjoms: EUR 10 000.00

Mērķis: Nodrošināt Rīgas skautu un gaidu vienību ilgtermiņa kvalitatīvu neformālās izglītības programmu darbību

Statuss: aktīvs

Notikušās aktivitātes:

Visa projekta laikā:

 • Neformālās izglītības iknedēļas nodarbības Rīgas skautu un gaidu vienībās mācību gada sezonas ietvarā;
 • Atbalsts Rīgas skautu un gaidu vienību satura kvalitātes stiprināšanai, sagatavojot jaunajai mācību sezonai;
 • Nodrošināt atvērtā tipa pārgājienus un/vai citus āra dzīves pasākumus jebkuram interesentam, vidēji reizi mēnesī; 
 • Ievadsemināri skautismā un gaidismā pieaugušajiem 

“Solis augšup”

Realizācijas laiks:   01.01.2023. – 31.12.2024.

Finansētājs: Jaunatnes politikas valsts programma 2023.-2025. gadam

Finansējuma apjoms: 57000.00

Mērķis: stiprināt jauniešu līdzdalības un pašizaugsmes iespējas, nodrošinot kvalitatīvas līdzdarbības iespējas pasaules lielākās jauniešu kustības – skautisma un gaidisma – Latvijas organizācijā (LSGCO).

Statuss: aktīvs

Notikušās aktivitātes:

Visa projekta laikā:

 • Darbs ar bēgļiem
 • Dalība dažādos WOSM un WAGGGS semināros un līdzdalības tikšanās
 • Skautu un gaidu māja
 • Vietējā mēroga darba ar jaunatni attīstība, caur atbalstu vienībām

01.01.2023.-30.03.2023.:

 • Nometne “Baltais Vilks 2023”, 06.-08.01.2023., Ložmetējkalns
 • Mazskautu un guntiņu ziemas nometne 2023 “Tuk, tuk, kas tur?”,  10.-12.02.2023., Ikšķile
 • LSGCO2028 stratēģijas un darba plāna izstrāde

01.04.2023.-30.06.2023.:

 • Skautu un gaidu vienību solis – vienību vasaras nometnes

01.07.2023.-30.09.2023:

 • Skautu un gaidu vienību solis – vienību vasaras nometnes
 • Pasaules meiteņu gaidu un meiteņu skautu konference, sagatavošanās posms + realizācija 23.07.-01.08.2023., Nikosija, Kipra
 • Jaunatnes politikas konference – sagatavošanās posms

“LSGCO stabilitātei”

Realizācijas laiks:   01.01.2023.-31.10.2024.

Finansētājs: Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO fonds”

Finansējuma apjoms: 65963,84 EUR

Projekta mērķis ir veicināt brīvprātīgā darba un darba ar jaunatni attīstību Latvijā, stiprināt skautu un gaidu kustības darbību Latvijā. Aktīvi turpinot iepriekšējos gados iesāktās aktivitātes – interešu aizstāvības, finanšu piesaistes un skautu un gaidu brīvprātīgo vadītāju atbalsta jomās, tādējādi turpinot attīstīt un nostabilizējot organizācijas darbību, un savas vērtības nesot un izplatot plašāk sabiedribā. Projekta mērķis tiks sasniegts: 

 • attīstot ilgtermiņa brīvprātīgā darba kultūru, caur izpratni un personīgo iesaisti skautu un gaidu kustībā (un citās NVO), caur atbalstu esošiem brīvprātīgajiem (skautu un gaidu vadītājiem), caur organizācijas biedru aktivitātēm un interešu pārstāvniecību brīvprātīgā darba diskusijās; 
 • veicinot iedzīvotāju piederības sajūtu vietējai kopienai un Latvijai caur apmācībām brīvprātīgajiem, skautu un gaidu aktivitātēm, sadarbību un tīklošanos staro reģionālājām skautu un gaidu vienībām, to vadītājiem, iesaisti vietējās kopienas darbībā. 
 • veicinot sadarbību un nevalstisko organizāciju ilgtspēju – caur sadarbību un tīklošanās iespējas starp skautu un gaidu vienībām, to vadītājiem skautu un gaidu vadītāju sagaitās, akamēmijās un citās apmācībās, kā arī citām brīvprātīgā darba organizācijām. 
 • nodrošinot skautu un gaidu organizācijas darbības attīstību un tālāku izaugsmi – turpinot regulāras apmācības brīvprātīgajiem, sniegt atbalstu vienību vadītājiem, turpinot dažādot organizācijas piesaistītos finanšu resursus, līdzdarbojoties starptautiskajos skautu un gaidu pasākumos;
 • stiprinot uzticību brīvprātīgā darba veicējiem (NVO), regulāri informējot sabiedrību par organizācijas aktualitātēm un reaģējot uz sabiedrībā notiekošo, tai skaitā nodrošinot brīvprātīgā darba un jaunatnes tēmas politiskajā dienas kārtībā. 

Notikušās aktivitātes:

Visa projekta laikā:

 • Dienas kārtība – interešu aizstāvība
 • Finanšu piesaiste
 • Atbalsts skautu un gaidu brīvprātīgajiem

01.01.2023.-30.03.2023.:

01.04.2023.-30.06.2023.:

01.07.2023.-30.09.2023:

 • Dalība WAGGGS pasaules konferencē

Projekts “Tīkls”

Realizācijas laiks:  01.09.2020.-31.08.2023.

Finansētājs: Aktīvo iedzīvotāju fonds

Finansējuma apjoms: 82 636,46 EUR

Mērķis: Stiprināt sabiedrības iesaisti regulārās un ilgtermiņa brīvprātīgā darba aktivitātēs.

Statuss: aktīvs

Sīkāk: http://skauti.lv/category/tikls/

Notikušās aktivitātes

01.01.2023.-31.08.2023:

 • Pilsoniskās izglītības aktivitātes
 • Iedzīvotāju iesaiste pilsoniskajās aktivitātēs – vietējo brīvprātīgo tīkls
 • PSO iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos – inerešu aizstāvība, NVO sadarbības veicināšana
 • Tīklošanās un pieredzes apmaiņa – labās prakses tīkls

UAct: Scouts supporting humanitarian response for Ukraine

Realizācijas laiks:   01.04.2022. – 31.03.2023.

Finansētājs: UNICEF

Finansējuma apjoms: ?

Mērķis: Nodrošināt palīdzību un atbalstu Ukrainas bēgļiem Latvijā

Statuss: noslēgts

Notikušās aktivitātes:

01.01.2023.-31.03.2023.:

 • latviešu valodas nodarbības jauniešiem no Ukrainas
 • atvērtie pārgājieni
 • tematiskās neformālās izglītības nodarbības