2022

“Tīklošanās – pilsoniski aktīvai sadarbībai”

Realizācijas laiks:   01.01.-31.10.2022.

Finansētājs: Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO fonds”

Finansējuma apjoms: 32996,24

Mērķis: Veicināt brīvprātīgā darba un darba ar jaunatni attīstību Latvijā, stiprinot skautu un gaidu kustības darbību Latvijā: 

 1. attīstot ilgtermiņa brīvprātīgā darba kultūru, caur izpratni un personīgo iesaisti skautu un gaidu kustībā (un citās NVO), caur atbalstu esošiem brīvprātīgajiem (skautu un gaidu vadītājiem); 
 2. veicinot iedzīvotāju piederības sajūtu vietējai kopienai un Latvijai caur dalību skautu un gaidu lielajā nometnē “Tīkls” un aicinot jauniešus aktīvi piedalīties 2022. gada Saeimas vēlēšanās, organizējot kopienas sarunas par meiteņu un jaunu sieviešu kustības(gaidisma) attīstību Latvijā 100 gadu griezumā; 
 3. veicinot sadarbību un nevalstisko organizāciju ilgtspēju – nodrošināt sadarbību un tīklošanās iespējas starp 26 reģionālajām skautu un gaidu vienībām (un vismaz 3 topošajām vienībām – iniciatīvu grupām) un citām brīvprātīga darba organizācijām, gatavojoties un realizējot lielo nometni “Tīkls”, kā arī Vadītāju akadēmijās un sagaitās;
 4. nostiprinot darba ar jaunatni lomu kā valsts un pašvaldības stratēģisku izvēli, īpaši 2021.gada notikušās pašvaldību reformas kontekstā, turpinot interešu aizstāvību jaunatnes politikas un brīvprātīgā darba jomā;
 5. nodrošinot skautu un gaidu organizācijas darbības attīstību un tālāku izaugsmi – turpinot regulāras apmācības brīvprātīgajiem,  tai skaitā jaunajiem līderim, un turpinot dažādot organizācijas piesaistītos finanšu resursus, līdzdarbojoties starptautiskajos skautu un gaidu tīklos;
 6. stiprinot uzticību brīvprātīga darba veicējiem (NVO), regulāri informējot sabiedrību par organizācijas aktualitātēm un reaģējot uz sabiedrībā notiekošo, tai skaitā nodrošinot brīvprātīgā darba tēmu politiskajā dienas kārtībā.

Statuss: aktīvs

Notikušās aktivitātes:

Visa projekta laikā notiek:

 • Asinsrite – darba grupu darbs: dažādu nacionāla mēroga darba grupu regulāras tikšanās, kas palīdz organizēt un virzīt LSGCO attīstību un regulāro darbību. Pārstāvētās tēmas – finanšu piesaiste, starptautiskās lietas, informācijas un komunikācijas grupa, apmācību grupas (katrām apmācībām), programmas grupa, saimniecības grupa, Baltijas džamborejas org. grupa,  dažādu nometņu vai aktivitāšu organizēšanas grupas. 
 • Finanšu piesaiste
 • Dienas kārtība – interešu aizstāvības aktivitātes

01.01.-30.03.2022.

 • Dienas kārtība: 
  • tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvēm – ministri Anitu Muižnieci un politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietnieci jaunatnes jomā Randu Ķeņģi, 05.01.2022.
  • tikšanās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu, 18.01.2022.
 • “Tīkls” – lielā nometne: sagatavošanās tikšanās.

01.04-30.06.2022.

 • Dienas kārtība: tikšanās ar iekšlietu ministru Kristapu Ekolnu, 08.06.2022.
 • Apmācību sistēma: ievadseminārs skautos un gaidās pieaugušajiem, Cēsis, 30.06.2022.
 • “Tīkls” – lielā nometne: sagatvošanās tikšanās
 • Dalība WOSM un WAGGGS Eiropas reģiona konferencē: sagatavošanās tikšanās.

01.07.-30.09.2022.

 • Dalība WOSM un WAGGGS Eiropas reģiona konferencē Roterdamā
 • “Tīkls” – lielā nometne.
 • Jauno vadītāju apmācību otrais klātienes posms 08.-11.09.2022., Tumes pagastā

01.10.-31.10.2022.

 • Ievadseminārs Rīgā, 21.10.2022.
 • Vadītāju akadēmija, Laurenči, 28.10.2022.

Sīkāk:http://skauti.lv/category/nvofonds2022/


Skauti un gaidas Latvijai 2021 – 2022

Realizācijas laiks:   01.01.2021. – 31.12.2022.

Finansētājs: Jaunatnes politikas valsts programma 2021.-2023. gadam

Finansējuma apjoms: 57000.00

Mērķis: stiprināt jauniešu līdzdalības un pašizaugsmes iespējas, nodrošinot kvalitatīvas līdzdarbības iespējas pasaules lielākās jauniešu kustības – skautisma un gaidisma – Latvijas organizācijā (LSGCO).

Statuss: aktīvs

Notikušās aktivitātes:

Visa projekta laikā:

 • Sniegts metodisks un administratīvs atbalsts vienību vadītājiem
 • Nacionāla mēroga darba grupas
 • Dalība dažādos WOSM un WAGGGS semināros un līdzdalības tikšanās
 • Brīvprātīgo resursu pārvaldes sistēmes izveide

01.04-30.06.2022.

 • Dalība WOSM un WAGGGS Eiropas reģiona konferencē
 • Uzsāktas jauniešu vienaudžu līderu apmācības “Kopnieku kursi”

01.07.-30.09.2022.

 • Baltijas džamboreja 2022
 • Lielā nometne “Tīkls”, 07.-13.08.2022.

Sīkāk: http://skauti.lv/category/izm2021-2022/


Projekts “Tīkls”

Realizācijas laiks:  01.09.2020.-31.08.2023.

Finansētājs: Aktīvo iedzīvotāju fonds

Finansējuma apjoms: 82 636,46 EUR

Mērķis: Stiprināt sabiedrības iesaisti regulārās un ilgtermiņa brīvprātīgā darba aktivitātēs.

Statuss: aktīvs

Sīkāk: http://skauti.lv/category/tikls/