2020

No 01.03.2020. – 31.10.2020. LSGCO realizē projektu “Attīstība 2020” (#NVOfonds2020) 

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Sabiedrības integrācijas fonda administrētās programma “NVO fonds 2020”, projekta nr. Nr. 2020.LV/NVOF/MAC/087, projekts “Attīstība 2020”.  

Projekta “Attīstība 2020” ietvarā tiks stiprināta skautu un gaidu kustības attīstība Latvijā, stiprinot LSGCO darbību un veidojot visus priekšnosacījumus veiksmīgai stratēģiskā plāna ieviešanai –  sniegt metodisko, administratīvo un emocionālo atbalstu ilgtermiņa brīvprātīgajiem visā Latvijā, nodrošināt turpmāku izaugsmi nodrošinot regulāras apmācības esošiem un topošiem līderiem, dažādojot ienākumu avotus un informējot sabiedrību. Tiks nodrošināts biedru līdzdalības un līdzdarbības princips, caur dalību darba grupās nacionālā līmenī. Projekta laikā jaunieši tiks iesaistīti izglītojošās aktivitātēs par pilsoniskās sabiedrības būtību, demokrātijas uzbūvi, tādējādi gatavojot kritiski un atbildīgi domājošus 2021.gada pašvaldību vēlēšanu pirmās reizes balsotājus.   

Vairāk kā 1000 bērni un jaunieši, un brīvprātīgie piedalīsies skautu un gaidu iknedēļās organizācijas nodarbībās un citās aktivitātes, ko vadīs brīvprātīgie jaunatnes darbinieki.  

Galvenā mērķa grupa – organizācijas brīvprātīgie vadītāji ap 70,  darba grupu biedri ap 50, valdes locekļi 7, netiešā grupa – visi biedri – ap 1000 skauti un gaidas. 

Projekta rezultātā būs piesaistīts papildus finansējums, būs apmācīti, atbalstīti vairāk kā 100 brīvprātīgie, sabiedrība būs iedvesmota no skautu un gaidu darba un vēlēsies iesaistīties kustībā. Būs vienota skautu un gaidu pozīcija par brīvprātīgā darba attīstību Latvijā, sadarbība ar citām līdzīgi praktizējušām organizācijām. Latvija būs pārstāvēta Pasaules skautu un gaidu konferencēs.  Projekts norisināsies visā Latvijā, 25 skautu un gaidu vienībās un citās pašvaldībās. 2 projekta aktivitātes notiks ārpus Latvija – Ēģiptē, Ugandā.  

No 2020. gada 01.03.-01.06. projekta ietvarā:

 1. Nodrošināts regulārs atbalsts brīvprātīgajiem
 2. Notikušas  “Jauno līderu apmācības – kopnieku kursi” apmācības tiešsaistē
 3. Notikušas vairāk kā 25 darba grupu sēdes
 4. Izstrādāta un apstiprināta LSGCO pozīcija par brīvprātīgo darbu
 5. Izveidots viedokļa raksts parjaunatnes organizāciju un brīvprātīgā darba lomu valsts vispārējā drošībā un bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā
 6. Uzsāktas vienaudžu izglītotāju apmācības – sagatavoti jaunieši, kas tālāk stāstīs par demokrātiju saviem vienaudžiem
 7. Nodrošināta jaunatnes organizāciju balss pārstāvniecība dažādās interešu aizstāvības mehānismos – Memoranda padomē, Eiropas Jaunatnes dialoga darba grupā, LJP darbībā, u.c.
 8. Pandēmijas laikā notikusi sadarbība ar citām NVO. Notikuši tīklošanās pasākumi un plānošanas tikšanās Pasaules skautu un gaidu organizācijās tiešsaistē.

—  

No 2020.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim, LSGCO realizē projektu “Atbalsts LSGCO darbībai 2019. un 2020. gadā”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2020. gadam ietvaros. 

No 2020. gada 01.01.-14.08. projekta ietvarā:

 1. Nodrošināta administratīvā un attīstības aparāta uzturēšana
 2. Notikušas 7 valdes sēdes
 3. Notikušas dažādu darba grupu sēdes
 4. Dalība starptautiskās apmācībās un plānošanas tikšanās
 5. Notikušas 3 Vadītāju Akadēmijas
 6. Realizētas 5 vizītes reģionos
 7. Uzsākts rokasgrāmatas dalībniekiem izveides process
 8. Realizēta ziemas sagaita – nometne “Baltais Vilks 2020”
 9. Realizēta mazskautu un guntiņu ziemas nometne “Siguldas olimpiskās spēles”
 10. Notikusi organizācijas biedru konference – pirmoreiz tiešsaistē
 11. Realizēts “Jauno līderu – kopnieku apmācības” nometnes posms
 12. Notikušas 2 lielgaidu un roveru sagaitas

— 

Galvenā auditorija organizācijas biedri vecumā no 13-25 un brīvprātīgie vadītāji no 18 gadu vecuma. 

Tā kā projekts skar vairākus darbības virzienus,projekta mērķauditorija sadalāma atbilstoši problemātikai: 

1.Administratīvais un konsultatīvais atbalsts: 

– LSGCO valde (7 personas) ( 6/7 valdes locekļiem ir vecumā līdz 30 gadiem, nacionālā līmeņa pārvaldībai tas ir jauns vecums, viennozīmīgi notiek jauniešu līdzdalība NVO darbībā), projekts risinās to, ka valde var vairāk fokusēties uz satura lietām, iesaistīt citus jauniešus, mazāk fokusēties uz administratīvo slogu; 

– Nacionāla līmeņa darba grupas – programmas, apmācību, starptautiskā, nometņu un citu grupu locekļi; (ap 50 personas) (pārsvarā jaunieši līdz 25 gadi); 

– visi LSGCO biedri, jo no administratīvā atbalsta ir atkarīgs – gan organizācijas vadības darbs, gan iespēja pulcēties un gatavoties, plānot aktivitātes, gan aktivitāšu sagatavošana, programmas un kursu realizēšana, (ap 1000 personas);  

2. Atbalsts satura – neformālās izglītības piedāvājuma īstenošanā: 

– LSGCO biedri – kvalitatīvāku nodarbību realizācijā;  

– LSGCO brīvprātīgie – skautu un gaidu vadītāji – piedaloties dažādās apmācībās  (70 personas), tai skaitā organizācijas iekšējās apmācībās; 

3. Sabiedrības izpratne – darbs ar masu medijiem, metodisko materiālu pieejamība: 

– jauniešu centru darbinieki, pašvaldības jaunatnes lietu speciālisti; 

– ex – biedri (alumni), bijuši kustībā vairākus gadus, potenciāli var atgriezties kā brīvprātīgie un uzsākt vienību veidošanu;  

– aktīvi pilsoņi, kas vēlas iesaistīties kopienas attīstībā kā brīvprātīgie jaunatnes darbinieki; 

– cilvēki reģionos, kuri iepazīst skautu un gaidu darbību, iesaistās aktivitātēs – veidojot jaunas vienības vai veidojot jaunas sadarbības 

Netiešā auditorija 5000 cilvēki. (1000 biedri x 5 tuvākie cilvēki), kā arī ekstra 2000-3000, kas regulāri seko LSGCO aktivitātēm sociālajos medijos.  

Projekts “Akadēmija”

No 2019. gada 15. novembrim līdz 2020. gada 15. jūlijam norisinājās Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansēts projekts “Akadēmija”. Tā laikā notika 5 Vadītāju Akadēmijas – 3h garas nodarbības organizācijas vecākajiem biedriem un brīvprātīgajiem vadītājiem viņu kompetenču paplašināšanai un kapacitātes celšanai. Notika apmācības par etiķeti, komandas vadību, drošību, sadarbību ar pašvaldībām un dabai draudzīgu pasākumu rīkošanu. Paralēli tām, visa projekta laikā tika nodrošināta vieta, kur Rīgas skautu un gaidu vienību brīvprātīgie var organizēt dažādas plānošanas tikšanās, kā arī vieta, kur notiek iknedēļas nodarbības Rīgas vienībām.