2020

No 2020.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim, LSGCO realizēja projektu “Atbalsts LSGCO darbībai 2019. un 2020. gadā”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2020. gadam ietvaros, kura laikā tika sasniegti izvirzītie mērķi 2020. gadam  – nodrošināts LSGCO darbības atbalsts, stiprināta administratīvā kapacitāte, lai tā veicinātu jauniešu iniciatīvas un līdzdalību jaunatnes politikas realizācijā-  vietējā, nacionālā un starptautiskā mērogā.

Ir realizēti projekta galvenie uzdevumi: 

 • nodrošināts kvalitatīvs neformālas izglītības piedāvājums jauniešiem un pieaugušajiem brīvprātīgajiem jaunatnes darbiniekiem, atbalstot ar metodisko darbu un organizējot nacionāla mēroga aktivitātes;
 • veicināta sabiedrības izpratni par ilgtermiņa brīvprātīgo darbu un pilsoniskumu, skautu un gaidu kustību, kā arī veicināt jauniešu izpratne par demokrātijas procesiem.;
 • stabilizēta organizācijas darbība, piesaistot papildus finanses un veicinot interešu aizstāvību.

Organizācija ir stiprinājusi savu darbību, organizējusi vairākas apmācības esošajiem un topošajiem skautu un gaidu vadītājiem, nodrošināta aktīva jauniešu līdzdalība, arī starptautiskajās skautu un gaidu organizācijās.

Organizācija ir atzīmējusi savu 30 gadu darbību, parādot sevi kā mūsdienīgu un relevantu kustību un pilsoniski aktīvās sabiedrības daļu.

Projekta ietvarā realizētas sekojošas aktivitātes:

 1. Nodrošināts administratīvai un attīstības atbalsts skautu un gaidu reģionālajām vienībām, lai tās varētu nodrošināt iknedēļas nodarbības bērniem un jauniešiem 25 vienībās. Pielāgojoties pandēmijai, radīta skautu un gaidu attālinātā darbības programma “Dari mājās” ( #SkautoMājās #GaidoMājās). Nodrošināta organizācijas pārstāvniecība dažādās ministriju un institūciju darba grupās, organizācijas iekšējā un ārējā komunikācija. Aktualizēti un praktizēti ANO 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķi.
 2. Notikušas 9 valdes sēdes, nodrošinot organizācijas vadību un pārvaldību. 
 3. Notikušas 74 dažādu darba grupu sēdes, nodrošinot organizācijas nacionālā mēroga darbību (programmas, apmācību, saimniecības, finanšu piesaistes, ārējo attiecību, pasākumu plānošanas u.c. darba grupas). 
 4. Nodrošināta iespēja uzzināt par skautu un gaidu darbību ievad semināros un citos pasākumos. 
 5. Nodrošināt Latvijas skautu un gaidu līdzdalība un pārstāvniecība starptautiskajās skautu un gaidu organizācijās, apmācībās un tīklošanās tikšanās.
 6. Nodrošināta skautu un gaidu vadītāju tālākizglītība un pieredzes apmaiņa – 5  “vadītāju akadēmijās” un vadītāju nometnē “Būsim modri 2020”.
 7. Nodrošināta iespēja piedalīties ārpus organizācijas rīkotās apmācībās, piedalījušies 11 brīvprātīgie.
 8. Realizētas 8 vizītes reģionos.
 9. Uzsākts rokasgrāmatas dalībniekiem (mazskautiem un guntiņām) izveides process.
 10. Realizēta ziemas sagaita – nometne “Baltais Vilks 2020”, 236 dalībnieki.
 11. Realizēta mazskautu un guntiņu ziemas nometne “Siguldas olimpiskās spēles”, 190 dalībnieki.
 12. Notikusi organizācijas biedru kopsapulce – konference – pirmoreiz tiešsaistē. 
 13. Realizētas “Jauno līderu – kopnieku apmācības”, piedalījies 21 dalībnieks un 8 komandas locekļi
 14. Notikušas 4 vairāku dienu semināri LSGCO biedriem 18-22 gadi – lielgaidu un roveru sagaitas. 
 15. Tiešsaistē realizēta organizācijas 30.gadu jubilejas un jaunatnes politikas konference “Skauti un gaidas – vakar, šodien, rīt”.

—–

No 01.03.2020. – 31.10.2020. LSGCO realizē projektu “Attīstība 2020” (#NVOfonds2020) 

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Sabiedrības integrācijas fonda administrētās programma “NVO fonds 2020”, projekta nr. Nr. 2020.LV/NVOF/MAC/087, projekts “Attīstība 2020”.  

Projekta “Attīstība 2020” ietvarā tiks stiprināta skautu un gaidu kustības attīstība Latvijā, stiprinot LSGCO darbību un veidojot visus priekšnosacījumus veiksmīgai stratēģiskā plāna ieviešanai –  sniegt metodisko, administratīvo un emocionālo atbalstu ilgtermiņa brīvprātīgajiem visā Latvijā, nodrošināt turpmāku izaugsmi nodrošinot regulāras apmācības esošiem un topošiem līderiem, dažādojot ienākumu avotus un informējot sabiedrību. Tiks nodrošināts biedru līdzdalības un līdzdarbības princips, caur dalību darba grupās nacionālā līmenī. Projekta laikā jaunieši tiks iesaistīti izglītojošās aktivitātēs par pilsoniskās sabiedrības būtību, demokrātijas uzbūvi, tādējādi gatavojot kritiski un atbildīgi domājošus 2021.gada pašvaldību vēlēšanu pirmās reizes balsotājus.   

Vairāk kā 1000 bērni un jaunieši, un brīvprātīgie piedalīsies skautu un gaidu iknedēļās organizācijas nodarbībās un citās aktivitātes, ko vadīs brīvprātīgie jaunatnes darbinieki.  

Galvenā mērķa grupa – organizācijas brīvprātīgie vadītāji ap 70,  darba grupu biedri ap 50, valdes locekļi 7, netiešā grupa – visi biedri – ap 1000 skauti un gaidas. 

Projekta rezultātā būs piesaistīts papildus finansējums, būs apmācīti, atbalstīti vairāk kā 100 brīvprātīgie, sabiedrība būs iedvesmota no skautu un gaidu darba un vēlēsies iesaistīties kustībā. Būs vienota skautu un gaidu pozīcija par brīvprātīgā darba attīstību Latvijā, sadarbība ar citām līdzīgi praktizējušām organizācijām. Latvija būs pārstāvēta Pasaules skautu un gaidu konferencēs.  Projekts norisināsies visā Latvijā, 25 skautu un gaidu vienībās un citās pašvaldībās. 2 projekta aktivitātes notiks ārpus Latvija – Ēģiptē, Ugandā.  

No 2020. gada 01.03.-01.06. projekta ietvarā:

 1. Nodrošināts regulārs atbalsts brīvprātīgajiem
 2. Notikušas  “Jauno līderu apmācības – kopnieku kursi” apmācības tiešsaistē
 3. Notikušas vairāk kā 25 darba grupu sēdes
 4. Izstrādāta un apstiprināta LSGCO pozīcija par brīvprātīgo darbu
 5. Izveidots viedokļa raksts parjaunatnes organizāciju un brīvprātīgā darba lomu valsts vispārējā drošībā un bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā
 6. Uzsāktas vienaudžu izglītotāju apmācības – sagatavoti jaunieši, kas tālāk stāstīs par demokrātiju saviem vienaudžiem
 7. Nodrošināta jaunatnes organizāciju balss pārstāvniecība dažādās interešu aizstāvības mehānismos – Memoranda padomē, Eiropas Jaunatnes dialoga darba grupā, LJP darbībā, u.c.
 8. Pandēmijas laikā notikusi sadarbība ar citām NVO. Notikuši tīklošanās pasākumi un plānošanas tikšanās Pasaules skautu un gaidu organizācijās tiešsaistē.

—  

Projekts “Akadēmija”

No 2019. gada 15. novembrim līdz 2020. gada 15. jūlijam norisinājās Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansēts projekts “Akadēmija”. Tā laikā notika 5 Vadītāju Akadēmijas – 3h garas nodarbības organizācijas vecākajiem biedriem un brīvprātīgajiem vadītājiem viņu kompetenču paplašināšanai un kapacitātes celšanai. Notika apmācības par etiķeti, komandas vadību, drošību, sadarbību ar pašvaldībām un dabai draudzīgu pasākumu rīkošanu. Paralēli tām, visa projekta laikā tika nodrošināta vieta, kur Rīgas skautu un gaidu vienību brīvprātīgie var organizēt dažādas plānošanas tikšanās, kā arī vieta, kur notiek iknedēļas nodarbības Rīgas vienībām.